دوره 10 اجلاسیه 1
تعداد نمایندگان حاضر 236 جلسه 87

ناطقین
بازگشت به بالا