دوره 10 اجلاسیه 1
تعداد نمایندگان حاضر 220 جلسه 80

ناطقین
بازگشت به بالا